ESPI 28/2020: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Temat:

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 6 października 2020 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

 

Zleceniodawcą kontraktu jest ogólnopolska sieć sklepów z branży FMCG, zaś podpisanie umowy poprzedzone było wykonaniem pilotażowej mikroinstalacji fotowoltaicznej na jednym ze sklepów należących do Inwestora. Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawczej, ostateczny termin realizacji stu projektów o średniej mocy 40 kW każdy określono na koniec 2021 roku. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

 

Jednocześnie strony rozpoczęły rozmowy i uzgodnienia dotyczące rozszerzenia w kolejnym etapie współpracy na innych obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności w technologii fotowoltaicznej.

 

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis, w szczególności w 2021 roku. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu