ESPI 29/2020: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

Temat:
Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

 

Treść raportu:

Zarząd Novavis Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 9 października 2020 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku („Rozporządzenie MAR”). Treść otrzymanego zawiadomienia od Pana Wojciecha Żaka – Prezesa Zarządu Novavis Spółki Akcyjnej – stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Przed zbyciem akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiadał 524 435 akcji Spółki, które stanowiły 6,23% ogólnej liczby akcji i uprawniały do wykonywania 524 435 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowiło 6,23% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Po zbyciu akcji Emitenta Pan Wojciech Żak posiada 516 895 akcji Spółki, które stanowią 6,14% ogólnej liczby akcji i uprawniają do wykonywania 516 895 głosów na Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A., co stanowi 6,14% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Załącznik:

Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR – Wojciech Żak

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu