ESPI 4/2021: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VOOLT S.A. wraz z projektami uchwał

 

Podstawa Prawna:

Inne uregulowania.

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki VOOLT S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w trybie art. 402² zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2021 roku o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

 

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji.

 

Załączniki:

ZWZ 29.06.21 – Ogłoszenie.pdf rozmiar: 253.5 KB

ZWZ 29.06.21 – Projekty Uchwał.pdf  rozmiar: 264.2 KB

ZWZ 29.06.21 – Formularz Pełnomocnictwa.pdf rozmiar: 445.3 KB

ZWZ 29.06.21 – Struktura Kapitału Zakładowego.pdf rozmiar: 135.5 KB

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu