ESPI 5/2021: Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

Temat:

Sprzedaż udziałów w spółce zależnej

 

Podstawa Prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Treść raportu:

Zarząd VOOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 8 czerwca 2021 roku podpisał umowę sprzedaży 27 000 (słownie: dwudziestu siedmiu tysięcy) udziałów spółki CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Złotej 7, lokal 18, 00-019 Warszawa, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000374405, posiadającej numer REGON: 142722335 oraz numer NIP: 701 027 11 29, co stanowi 90% (dziewięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym spółki CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie Emitent nie posiada udziałów w podmiocie CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Zgodnie z umową Kupujący, to jest podmiot Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie przy ulicy 590 Kingston Road, Londyn, SW20 8DN, Wielka Brytania, wpisany do rejestru Companies House pod numerem 07998660, nabył 90% (dziewięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym spółki CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za łączną cenę 1 620 000,00 (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy) złotych. Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

 

Transakcja sprzedaży udziałów CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest konsekwencją przyjętej i realizowanej strategii Zarządu Spółki, polegającej na przejęciu przez Emitenta wszelkich kompetencji osobowych i projektowych ze spółek zależnych, jak również skutecznego przeprowadzenia z najbliższym możliwym czasie połączenia Emitenta ze spółkami od niego w stu procentach zależnymi, to jest VOOLT sp. z o.o., Chata sp. z.o.o. oraz SPV Energia sp. z o.o., tak aby ostatecznie cała działalność strategiczna prowadzona była przez VOOLT Spółkę Akcyjną. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podobnie jak na przestrzeni minionych miesięcy, wszelkie istotne i kluczowe umowy do czasu połączenia spółek zawierane będą przez podmiot VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Wojciech Żak – Prezes Zarządu