ESPI 7/2014: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 26 sierpnia 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 4 sierpnia 2014 roku Pan Wojciech Żak sprzedał łącznie poza rynkiem zorganizowanym 80.000 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. na podstawie umowy cywilno-prawnej sprzedaży akcji. Wartość transakcji wyniosła 80 000,00 zł.

Przed sprzedażą akcji Pan Wojciech Żak posiadał 603.793 sztuk akcji, co stanowiło 21,96% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 21,96% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pan Wojciech Żak posiada 523.793 sztuk akcji, co stanowi 19,05% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 19,05% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.