ESPI 5/2014: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 25% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 12 maja 2014 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 8 maja 2014 roku Pan Wojciech Żak sprzedał łącznie poza rynkiem zorganizowanym 86.207 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. na podstawie umowy cywilno-prawnej sprzedaży akcji. Wartość transakcji to średnia cena za akcje od dnia debiutu.

Przed sprzedażą akcji Pan Wojciech Żak posiadał 690.000 sztuk akcji, co stanowiło 25,09% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 25,09% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pan Wojciech Żak posiada 603.793 sztuk akcji, co stanowi 21,96% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 21,96% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.