ESPI 8/2016: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

Zarząd Novavis S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 5 września 2016 roku otrzymał informację o podpisaniu umowy przez CAC PV sp. z o.o. (spółkę zależną wchodzącą w skład Grupy Novavis), której przedmiotem jest wykonanie robót teletechnicznych w zakresie budowy sieci niskiego napięcia i transmisji danych w Republice Czeskiej.

Wartość umowy: 140.000,00 EUR netto.

Wartość umowy przeliczona według kursu NBP z dnia dzisiejszego _4,35 zł_: 609.000,00 zł netto.

Okres realizacji umowy: 9 września 2016 – 31 grudnia 2016.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kontrakt realizowany przez spółkę zależną Emitenta jest pierwszym zleceniem wynikającym z zawartej przez CAC PV sp. z o.o. umowy z inwestorem. Zarząd CAC PV sp. z o.o. prowadzi prace, które mają skutkować podpisaniem przez spółkę strategicznej umowy, umożliwiającej realizację kolejnych zadań w latach 2016/2017 w segmencie robót elektrotechnicznych i pomiarowych.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja ww. przedmiotu umowy będzie miała pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Novavis jeszcze w IV kwartale 2016 r. oraz do końca 2017 roku. Ponadto, sprawna realizacja wspomnianego kontraktu może zaowocować długoterminową umową _nawet do 2020 r._, co z kolei pozwoli zachować ciągłość zleceń i stabilność przychodów oraz znacząco wpłynie na skonsolidowane wyniki finansowe Emitenta.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.