EBI 30/2016: Rejestracja zmian przez Krajowy Rejestr Sądowy

Zarząd Spółki Novavis S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o powzięciu informacji o rejestracji w dniu 31 sierpnia 2016 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian związanych w uchwałami podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku oraz po przerwie w obradach w dniu 29 lipca 2016 roku.

Zarejestrowana została zmiana w Statucie Spółki przyjęta Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki. Zgodnie z Uchwałą nr 10 zmieniony został § 7 ust. 7.7. Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2018 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 360 937,50 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) tj. do kwoty 842 187,50 PLN (słownie: osiemset czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) – kapitał docelowy.?

Nowe brzmienie:
?7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą 631.640,62 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych sześćdziesiąt dwa grosze), tj. do kwoty 1.473.828,12 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych dwanaście groszy) – kapitał docelowy.?

W załączeniu Emitent przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki oraz informację odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego według stanu na dzień 1 września 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Tekst jednolity Statutu Spółki po ZWZA z dnia 29.07.2016 roku

Odpis KRS Novavis S.A. z dnia 01.09.2016 roku