ESPI 9/2020: Odpowiedź Novavis S.A. na wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI o numerze 8/2020 („Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej”) z dnia 23 czerwca 2020 roku, Zarząd Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 czerwca 2020 roku Emitent po dokonaniu analizy stanu prawnego przekazał Funduszowi Nowych Technologii Enter Finto S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Fundusz”) pisemne stanowisko, w którym wskazał, że:

 

  1. Emitent stoi na stanowisku, iż brak jest prawnej możliwości kontynuacji umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w spółce CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „CAC”) z dnia 22 maja 2020 r. (dalej „Umowa przedwstępna”);
  2. Emitent nadal potwierdza intencję sprzedaży udziałów w CAC wyrażoną w Umowie przedwstępnej za cenę w niej wskazanej.

 

Mając powyższe na uwadze Emitent zaproponował Funduszowi powrót do rozmów zmierzających do sprzedaży udziałów CAC. Warunkiem prowadzenia dalszych rozmów jest uwiarygodnienie posiadania przez Fundusz środków pieniężnych na zapłatę ceny sprzedaży udziałów CAC.

 

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu