EBI 16/2016: Wniosek Zarządu o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2016 roku

Zarząd Spółki Novavis S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI o numerze RB 14/2016 z dnia 30 maja 2016 roku (dotyczącego zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2015) oraz do raportu bieżącego EBI o numerze RB 15/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku (dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku) informuje, iż w związku z planowaną publikacją raportu rocznego za rok obrotowy 2015 w dniu 30 czerwca 2016 roku złoży wniosek na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy o przerwę w obradach do dnia 29 lipca 2016 roku na podstawie art. 408 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2013.0.330 t.j.).

Działanie to ma na celu umożliwienie wszystkim Akcjonariuszom zainteresowanym udziałem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zapoznanie się z Raportem Rocznym za 2015 rok oraz załącznikami zgodnie z art. 68. ?Obowiązek udostępniania sprawozdań? ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2013.0.1030 t.j.). Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wznowione po przerwie będą władne podejmować wiążące decyzje dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2015.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 oraz §4 ust. 2 pkt 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu