EBI 18/2016: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A. oraz uchwalenie przerwy w obradach

Zarząd Novavis S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A.

Ponadto Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na 30 czerwca 2016 roku, podjęło Uchwałę Nr 5 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z podjętą uchwałą wznowienie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. nastąpi w dniu 29 lipca 2016 roku o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Jolanty Gardockiej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6, lokal 37, 00-845 Warszawa.

Do chwili ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwały, których treść, wraz z określeniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, w tym liczbą głosów za, przeciw i wstrzymujących się, jest podana w załączniku do niniejszego raportu. Do jednej z podjętych uchwał zgłoszono sprzeciw. W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy procedowało następujące punkty porządku obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Wojciech Żak – Prezes Zarządu

Załączniki:

Rep. A Nr 5703-2016