ESPI 11/2015: Nabycie akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 9 kwietnia 2015 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

W dniu 11 marca 2015 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Podwyższony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 275.000 zł _słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych_ do kwoty 481.250 zł _słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych_, to jest o kwotę 206.250 zł _słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych_. Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpiło poprzez emisję, obejmującą 2.062.500 _słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset_ akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ za każdą akcję, określając cenę emisyjną 1 _słownie: jednej_ akcji serii D na kwotę 1 zł _słownie: jeden złoty_ każda akcja.

W dniu 07 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 03 kwietnia 2015 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wskazaną powyżej.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 11 marca 2015 roku Prezes Zarządu Novavis S.A. Pan Wojciech Żak, na podstawie umowy objęcia akcji, objął łącznie 300 000 _trzysta tysięcy_ akcji imiennych serii D za cenę 300 000 zł _trzysta tysięcy złoty_.

Przed objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Pan Wojciech Żak posiadał 523.793 sztuk akcji, co stanowiło 19,05% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 19,05% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Pan Wojciech Żak zwiększył ilość posiadanych akcji do 823.793 sztuk akcji, co jednocześnie zmniejszyło jego udział w kapitale zakładowym do 17,12% i uprawnia do wykonywania 17,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.