ESPI 3/2015: Nabycie akcji Novavis S.A. przez podmiot powiązany z osobą mającą dostęp do informacji poufnej

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 4 maja 2015 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone w Londynie _Wielka Brytania_ w dniu 14 kwietnia 2015 roku zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

W dniu 11 marca 2015 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. podjął Uchwałę w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Podwyższony został kapitał zakładowy Spółki z kwoty 275.000 zł _słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych_ do kwoty 481.250 zł _słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych_, to jest o kwotę 206.250 zł _słownie: dwieście sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych_. Podwyższenie kapitału zakładowego, nastąpiło poprzez emisję, obejmującą 2.062.500 _słownie: dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset_ akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł _słownie: dziesięć groszy_ za każdą akcję, określając cenę emisyjną 1 _słownie: jednej_ akcji serii D na kwotę 1 zł _słownie: jeden złoty_ każda akcja.

W dniu 7 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 kwietnia 2015 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wskazaną powyżej.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 11 marca 2015 roku firma Marshall Nordic Limited, na podstawie umowy objęcia akcji, objęła łącznie 1 762 500 _jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset_ akcji imiennych serii D za cenę 1 762 500,00 zł _jeden milion siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych_.

Marshall Nordic Limited to podmiot, w którym Pan Marek Stachura – Przewodniczący Rady Nadzorczej Novavis S.A. pełni rolę Dyrektora Zarządzającego. Marshall Nordic Limited jest więc podmiotem powiązanym z osobą mającą dostęp do informacji poufnej.

Przed objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym firma Marshall Nordic Limited posiadała 1 314 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C _notowanych na NewConnect_, co stanowiło 47,78% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 47,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Po objęciu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym firma Marshall Nordic Limited posiada 1 314 000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C _notowanych na NewConnect_ oraz 1 762 500 akcji imiennych serii D, co w sumie wynosi 3 076 500 sztuk akcji stanowiących 63,93% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 63,93% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.