ESPI 4/2014: Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu

Zarząd Novavis S.A. _”Spółka”_ informuje, iż dnia 12 maja 2014 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Żaka zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi _Dz. U. 2005 nr 183 poz. 1538_.

Z przekazanej informacji wynika, że w dniu 8 maja 2014 roku Pan Wojciech Żak sprzedał łącznie poza rynkiem zorganizowanym 86.207 sztuk akcji Spółki Novavis S.A. na podstawie umowy cywilno-prawnej sprzedaży akcji. Wartość transakcji to średnia cena za akcje od dnia debiutu.

Przed sprzedażą akcji Pan Wojciech Żak posiadał 690.000 sztuk akcji, co stanowiło 25,09% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 25,09% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Po dokonaniu transakcji sprzedaży Pan Wojciech Żak posiada 603.793 sztuk akcji, co stanowi 21,96% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 21,96% głosów na Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy.